MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ, MAL MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ SINAV İLANI

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ, MAL MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SINAV İLANI

 

 

I-Sınav Tarihi ve Yeri                                           :

 

Yazılı Sınav 14/12/2009 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

 

II-Atama Yapılacak Kadro Sayısı ve Yeri        :

 

100 adet Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü kadrosuna atama yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanlar, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince öncelikle 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine atanacaklardır. 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapanlarda bu şart aranmayacaktır. Bu bölgelerde boş kadro kalmaması sebebiyle atanamayanlar, zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları sırasıyla 4 üncü veya daha üst bölgelere atanacaklardır.

 

III- Sınava Katılma Şartları                                  :

 

Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü sınavına girecek personelin, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen;

1) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarında en az 2 yıl çalışmış olmak,

2) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,

3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

IV-Sınav Başvurusu                                             :

 

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, Genel Müdürlüğümüze ait www.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer alan sınav başvuru formuna elektronik ortamda fotoğraf da ekleyerek doldurmak suretiyle, 05/11/2009-13/11/2009 tarihleri arasında yapacaklardır. Başvurular; Bakanlık merkez teşkilatı kadrosunda bulunanlar tarafından görev yaptıkları birimin personel şubesine, taşra teşkilatı kadrosunda bulunanlar tarafından ise görev yaptıkları ilin defterdarlık personel müdürlüğüne yapılacaktır.

 Başvuru formları merkez teşkilatı kadrosunda bulunanlar için ilgili birim personel şube müdürü, taşra teşkilatı kadrosunda bulunanlar için defterdarlık personel müdürü tarafından onaylandıktan sonra  en geç 18/11/2009 tarihi mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Yer Değiştirmeye Tabi Personel Şubesi 2. Kat Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresine belirtilen tarihte Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta ile yapacaklardır. Postadaki gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. (Ayrıntılı bilgi ve sorular için, personel@muhasebat.gov.tr e-posta adresi kullanılacaktır.)

Sınav başvurusu ve sınav giriş belgelerinin alınması ile ilgili açıklamalar Muhasebat Genel Müdürlüğü www.muhasebat.gov.tr internet adresinde  yer alacaktır.

Sınava katılacak adayların, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları son başvuru tarihi (13/11/2009) itibarıyla taşımaları gerekmektedir.

 

V- Sınav Konuları                                                 :

 

1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İkincil Mevzuat

3) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

6) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

7) 832 sayılı Sayıştay Kanunu

8) Milli Emlak Mevzuatı

9) Vergi Kanunları (Genel Hükümler)

          10) Hazine Davaları

          11) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği        

          12) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

          13) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

          14) Taşınır Mal Yönetmeliği

          15) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

          16) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (Genel Hükümler)

          17) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik

 

VI.  Sınavın Hangi Usulle Yapılacağı                  :

Sınav, test usulünde  yapılacaktır. Sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli ve eşit ağırlıklı 100 sorudan oluşacaktır.

 

VII- Sınav Başarı Notu                                          :

 

Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır.

Başarı notu, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

 

VIII -Sınav Sonuçlarının Duyurulması              :

 

Yazılı sınav sonuçları, sınav bitim tarihini izleyen yirmi gün içinde Bakanlığımız ilan panosunda veya web sayfasında duyurulacak ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere Birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen yirmi gün içinde başlatılacak, sonucu ise sınav bitimini izleyen ilk iş günü içinde yukarıda belirtildiği şekilde duyurulacaktır.

 

IX- Sınav Sonuçlarına İtiraz                              :

 

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde Muhasebat Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucu, itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

 

X- Atama                                                                 :

 

Sınavda başarılı olanlardan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanların atamaları, başarı sırasına göre II nci maddede belirtilen yerlere yapılacaktır.

Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacak, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecek, bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

 

EK      :

 

Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü Sınav Başvuru Formu

Sayfayı Kapatmak için tıklayın