EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55)
28 Ekim 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27390


TEBLİĞ


Maliye – Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından:


EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ


(SERİ NO: 55)


             1. Kapsam


             2010 yılına ait emlak (bina) vergi değerinin hesabında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelini gösterir cetvelin ilanı ve buna ilişkin sürenin kısaltılması bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.


             2. 2010 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel


             1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun1 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük2 hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.


             Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun3 mükerrer 49 uncu maddesinin (a) fıkrasında, “Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.” (d) fıkrasında da, “(a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.


             Buna göre, “2010 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”in söz konusu madde hükmünün tespit süresinin kısaltılmasına ilişkin Bakanlığımıza verdiği yetki doğrultusunda Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit edilerek yayımlanması uygun bulunmuştur.


             Bu itibarla, “2010 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.


             Tebliğ olunur.

Tebliğ eklerini görmek için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın