Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

  

Bilindiği üzere, 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren vergileme rejimiyle, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılmasını öngören ve finansal araçların aynı şekilde vergilendirilmesini sağlayan bir sistem uygulamaya konulmuştur.

 

01/01/2006-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanması öngörülen bu vergileme rejimine ilişkin yasal düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer almakta olup, anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında yer alan ve dar mükellefler için geçerli olan tevkifat oranı, 5527 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 07/07/2006 tarihinden itibaren % 0 olarak uygulanmaktadır.

 

Ancak, 07/07/2006 tarihinden itibaren % 0 olarak uygulanan söz konusu tevkifat oranına ilişkin “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır.” hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edildiği ve iptal hükmünün de Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenilmiş bulunulmaktadır.

 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesince Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35’lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmü iptal edilmiş ve iptal kararının da Resmi Gazetede yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

 

Anayasa Mahkemesi Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini de iptal etmiştir. Bu şekilde yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması da ortadan kalkmış bulunmaktadır. Mahkeme, yatırım indirimiyle ilgili iptalin, kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe girmesine hükmetmiştir.

 

Bu aşamada Mahkemenin gerekçeli kararı beklenilmekle birlikte, iptal hükümlerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak;

 

·        Geçici 67 inci maddeyle ilgili kararın Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden dokuzuncu ayın sonunda,

 

·        Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin kararın da Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden altıncı ayın sonunda,

 

yürürlüğe girecek olması nedeniyle anılan hükümlerle ilgili uygulamalar, söz konusu süre içinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynen devam edecektir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın