KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 52


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 52
 

Konusu : Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurtiçinden Yapılan Mal Teslimleri ile Bu Mağazalar Tarafından  Yapılan İşlemlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Tarihi : 06 / 10 / 2009
Sayısı : KDVK-52   /2009-1
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 1, 11, 12 ve 16

1.   Giriş:
Gümrüksüz satış mağazalarına yurtiçinden yapılacak teslimler ile bu mağazalar tarafından gerçekleştirilecek teslim ve ithalatta katma değer vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
2. Yasal Düzenlemeler:
a) Yurtiçinden Yapılacak Mal Teslimleri
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun 11/1-a maddesinde ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiş, 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise bir teslimin ihracat teslimi sayılması;
- Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması,
- Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması,
koşullarının gerçekleşmesine bağlanmıştır.
Gümrük mevzuatına göre, gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarının T.C. gümrük bölgesi içinde faaliyet gösterdikleri kabul edilmektedir. Bu çerçevede söz konusu mağazalara yurt içinden yapılan teslimler, T.C. gümrük bölgesinden geçerek yurt dışındaki bir müşteriye vasıl olmadığından, hukuken ihracat teslimi sayılmamaktadır. Dolayısıyla, gümrüksüz satış mağazalarına yurt içinden yapılacak teslimler Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi gereğince katma değer vergisine tabidir.
b) İthalat İşlemleri
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/2 nci maddesine göre, her türlü mal ve hizmet ithali katma değer vergisine tabi tutulmuştur.
Katma Değer Vergisi Kanununun ithalat istisnasını düzenleyen 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile;
- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) alt bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna malların ithali,
(c) bendi ile de;
-Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi,
katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi ile değeri 150 Euro'yu geçmeyen eşyanın ithali, 6 numaralı bendinin (a) alt bendiyle de değeri 430 Euro'yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediyelik eşya gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.
Bu hükümler çerçevesinde, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarının gerçekleştirdikleri mal teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Ayrıca, gerçek kişiler tarafından gümrüksüz satış mağazalarından katma değer vergisinden istisna olarak satın alınan bu malların, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 ve 6/a numaralı bentleri kapsamında ithali de Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca katma değer vergisine tabi değildir.
3. Sonuç :
Gümrüksüz satış mağazalarına mal tesliminde bulunan mükelleflerin bu teslime ilişkin bedel üzerinden Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümleri çerçevesinde katma değer vergisi hesaplayarak beyan etmeleri gerekmektedir.
Gümrük mevzuatına göre gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarının gerçekleştirdikleri teslimler Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Gerçek kişilerin gümrüksüz satış mağazalarından aldıkları ve yukarıda açıklandığı şekilde Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf tutulan malların ithali de Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında katma değer vergisine tabi değildir.
Duyurulur.                                                                                                                    
 
                                                                                                                      Mehmet KİLCİ
                                                                                                                     Gelir İdaresi Başkanı


Sayfayı Kapatmak için tıklayın