Banka Transferlerinde IBAN Kullanılmasına İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.07.0.MGM.0.20/100-02/12388                                                               05/10/2009

Konu   :

 

 

 

 

 

 

 

            Bilindiği üzere, 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan uluslararası banka hesap numarası IBAN’ın gösterimi, kullanımı ve doğrulanmasına ilişkin esasları düzenleyen 2008/6 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ gereğince 01/01/2010 tarihinden itibaren Bankalarca yapılacak para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu, talep edilmesine rağmen müşteri tarafından alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin yazılı beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluğun aranmayacağı, söz konusu para transferlerinde yapılan kontrol sonrasında IBAN’ı yanlış olduğu tespit edilen transfer emirlerinin iade edilebileceği veya reddedilebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Konu ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan 24/08/2009 tarihli ve 127484-861 sayılı yazıda, 01/01/2010 tarihinden itibaren Banka Şubelerine gönderme emri düzenleyen muhasebe birimlerince;

-          Alıcı hesap numarası yerine alıcı IBAN’ın kullanılması,

-          Gönderme emri içerisindeki alıcıya ait IBAN’ın bildirilmediği her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere Şubelerine yazılı ve imzalı talimat verilmesi gerektiği, verilmemesi halinde ise işlemin gerçekleşmeyeceği bildirilmiştir.

Buna göre, 01/01/2010 tarihi itibariyle IBAN kullanımı zorunluluğu dikkate alınarak, uygulamaya geçişin sorunsuz olmasını teminen; 19/10/2009 tarihinden itibaren harcama birimlerince düzenlenecek ödeme belgelerinde hak sahibine ait IBAN’ın belirtilmesi, muhasebe birimleri tarafından muhasebe işlem fişi ile yapılacak ödemelerde de alıcı hesap numarası yerine hak sahibine ait IBAN’ın kullanılması ve 01/01/2010 tarihinden itibaren Banka Şubelerince işleme alınacak gönderme emirlerinin mutlaka, alıcının hesap numarası yerine alıcının IBAN’ı olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

Ömer DUMAN

                                                                                                                             Bakan a.

   Genel Müdür

 

 

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanun Eki (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvelde Yer Alan İdarelere

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine

Sayfayı Kapatmak için tıklayın