TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


30 Eylül 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27362


YÖNETMELİK


Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 16/7/2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (s) bendinde geçen ?daktilograf? ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             ?Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması tapu sicil müdürü ve tapu sicil müdür yardımcısı olarak yapılanlardan, memuriyeti süresince tapu sicil müdürlüklerinde çalışmamış olanlar, bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik olarak 6 aya kadar başka tapu sicil müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilebilirler.?

             MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ?ayniyat saymanı? ibaresinden sonra gelmek üzere, (e) bendinin (2) numaralı alt bendine ?uçak telsizcisi? ibaresinden sonra gelmek üzere, (f) bendinin (2) numaralı alt bendine ?şef? ibaresinden sonra gelmek üzere, (g) bendinin (2) numaralı alt bendine ?bilgisayar işletmeni?  ibaresinden sonra gelmek üzere, (h) bendinin (2) numaralı alt bendine ?sicil katibi? ibaresinden sonra gelmek üzere ?tekniker? ibareleri ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendine ?sekreter? ibaresinden sonra gelmek üzere ?tapu arşiv memuru? ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

             ?Diğer kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlüğe naklen atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Son yıl sicili olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

             b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

             c) Destek hizmetleri grubunda sayılan unvanlara atanmak için en az orta öğrenim, idari hizmetler grubundaki unvanlara atanmak için en az iki yıllık yüksek öğrenim, diğer hizmet gruplarındaki unvanlara atanmak için ise en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

             Görevde yükselme, unvan değişikliği, ilk atama, yeniden atama, özelleştirme sonucu atama ve naklen atamalarda atanılan en son hizmet biriminde en az 2 yıl görev yapılması zorunludur.?

             MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunun 8 inci bölümündeki değerlendirme kıstası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 
Görevde yükselme eğitimine katılmasına rağmen sınavlara mazeretsiz olarak girmeyenler için

(Aynı veya benzer unvanlar için kullanılır.)


Mazeretsiz olarak girmediği her bir sınav için


-3


 

             MADDE 6 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın