Milli Emlak Müdürü ve Personel Müdürü, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı görevde yükselme sınav duyurusu

 
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Personel Genel MüdürlüğüBAKANLIĞIMIZCA DÜZENLENEN GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

I- EĞİTİME BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

Görevde yükselme eğitimine başvuracak personelin; 16/10/2009 (son başvuru) tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 30 ve 31 inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekir.

Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Bakanlık kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez.

Aylıksız izinli olanlar ile Bakanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, bu durumlarını sonlandırmaları halinde görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

Merkez ve taşra teşkilatı personeli, görevli bulunduğu birim ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunabilirler. Bunlar için eğitimin düzenlendiği birimde çalışma şartı aranmaz.

Adaylar, duyuruda belirtilen görevde yükselme eğitimlerinden en fazla ikisine başvurabilirler. Eğitime katılmaya hak kazananlar, bunlardan yalnızca birinin eğitimine katılabilirler.

II- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A- Genel Şartlar

1- Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı puandan aşağı olmamak.

2- Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

B- Özel Şartlar

1- Milli Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;

a) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az sekiz yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

b) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı ya da Muhasebe veya Milli Emlak Denetmeni unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

2- Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

a) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az altı yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),

gerekir.

III- HİZMET SÜRESİ

Yönetmeliğin 4/i maddesinde hizmet süresi; 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreler olarak tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 30/b maddesine göre, bu sürenin en az iki yılının Bakanlığımızda geçmiş olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden; Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları ile kadroları diğer kurumlara ait olup, atamaları Bakanlıkça yapılan ve çeşitli kanunların verdiği yetkiye istinaden kadroları Bakanlığa devredilen veya devredilecek olan saymanların (döner sermaye) bu unvanda geçen hizmet süreleri Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı unvanlarında Ayniyat Saymanlarının (Taşra) bu unvanda geçen hizmet süreleri Şef unvanında; geçmiş sayılır.

 

IV- BAŞVURULAR

Görevde Yükselme Eğitimine başvurular 05-16/10/2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruda, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında (www.pergen.gov.tr) bulunan ?Görevde Yükselme Eğitimine Başvuru Formu? kullanılacaktır. Adaylar; bu formu büyük harfle, eksiksiz ve hatasız şekilde bilgisayarda doldurduktan sonra döküm alacak (İki unvan için başvurulması halinde iki nüsha) ve ilgili bölümü imzalayacaktır.

Aday özürlü ise; bu özüre ilişkin olarak Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik veya (mülga) Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşundan aldığı sağlık kurulu raporunu, başvuru formuna ekleyecektir.

Görevde Yükselme Eğitimine Başvuru Formu;

a) İlde görev yapan personel tarafından Defterdarlık Personel Müdürlüğüne iletilmek üzere görev yaptığı yere,

b) Bakanlık merkezinde görev yapan personel tarafından görev yaptığı birime,

verilecektir.

 

V- BEYAN ESASI

Görevde Yükselme Eğitimine başvurularda adayın beyanı esastır. Başvuru Formundaki hata ve eksikliklerden aday sorumludur.

 Ancak; yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar eğitime alınmazlar, eğitime alınmış veya eğitimi tamamlamış olsalar bile eğitimleri geçersiz sayılır. Bunlar hakkında adli ve idari işlem yapılır.

 

VI- BAŞVURULAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

a) İl atamalı personel için; Defterdarlık Personel Müdürlüğü, başvuruları Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlar yönünden inceleyecektir. İnceleme sonucunda; şartları taşımayan başvurular adaylara iade edilecek, şartları taşıyan başvuruların ilgili bölümü Personel Müdürü veya Yardımcısı tarafından onaylanacaktır. Başvuru Formları 22/10/2009 tarihinde eğitimi düzenleyen birimde olacak şekilde gönderilecektir.

b) İlde görev yapan merkez atamalı personel için; Defterdarlık Personel Müdürlüğü,  Başvuru Formlarını onaylamadan 22/10/2009 tarihinde eğitimi düzenleyen birimde olacak şekilde gönderecektir.

c) Bakanlık merkezinde görev yapan personel için; adayın görev yaptığı birim, Başvuru Formlarını onaylamadan en geç 22/10/2009 tarihinde eğitimi düzenleyen birimde olacak şekilde gönderecektir.

Eğitimi düzenleyen birim, merkez atamalı personelin başvurularını Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlar yönünden inceleyebilmek için, adaylara ait sicil notları ile hizmet belgelerini Personel Genel Müdürlüğünden isteyecektir. Gelen bilgilere göre; şartları taşımayan başvurular adaylara iade edilecek, şartları taşıyan başvuruların ilgili bölümü eğitimi düzenleyen birimdeki personelden sorumlu Müdür tarafından onaylanacaktır.

 

VII- EĞİTİME ALINACAK PERSONELİN SEÇİMİ

 

Eğitimi düzenleyen birim, eğitime katılacakları aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirleyerek en geç 05/11/2009 tarihinde web sayfasında yayımlayacaktır veya ilan panosunda duyuracaktır.

a) Görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunan adayların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşmaması halinde adaylar doğrudan görevde yükselme eğitimine alınacaktır.

b) Görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunan adayların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşması halinde; eğitimi düzenleyen birim, görevde yükselme eğitimine başvurusu kabul edilen adaylar hakkında Yönetmelikte belirtilen Değerlendirme Formunun doldurularak gönderilmesini il atamalı personel için ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüğünden, merkez atamalı personel için de Personel Genel Müdürlüğünden isteyecektir. Eğitime katılacak adaylar Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katı olarak tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Eğitim başlamadan önce herhangi bir nedenle eğitime katılmayacağını bildiren adayların yerine sıradaki adaylar çağrılacaktır.

 

VIII- FORMLARI ONAYLAYAN VEYA DÜZENLEYENLERİN SORUMLULUĞU

Görevde Yükselme Eğitimine Başvuru Formunu onaylayanlar ile Değerlendirme Formunda paraf ve imzası bulunanlar yaptıkları işlerin doğruluğundan sorumludurlar.

 

IX- İTİRAZ

Adaylar, eğitime katılmaya hak kazananlara ilişkin listeye 12/11/2009 tarihine kadar eğitimi düzenleyen birime yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz, bu birim tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

X- EĞİTİME KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Eğitimi düzenleyen birim, eğitime katılmaya hak kazananlara ilişkin kesin listeyi (varsa feragatlar dahil) en geç 23/11/2009 tarihinde web sayfasında ilan edecek ve sonucu ilgilisine tebliğ edilmek üzere görev yaptığı birime yazılı olarak bildirecektir.

 

XI- EĞİTİM KONULARI

 

Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

f) Atanılacak unvanın alanı ve niteliğiyle ilgili konular ile bilgi edinme hakkı ve etik davranış ilkeleri.

Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde yetmişbeştir.

 

XII- GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ

01/12/2009-25/12/2009 tarihleri arasında yapılacak görevde yükselme eğitimi; Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki ortak ders konularından en az otuz saat, görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konulardan en az doksan saat olmak üzere toplam en az yüzyirmi saat olarak düzenlenecektir. Günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak zorunlu hallerde eğitimi yürüten birim tarafından eğitim süresince en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Eğitimi düzenleyen birim, görevde yükselme eğitimini tamamlayanların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, baba adı, doğum tarihi, görev yeri, unvanı, varsa özür durumu ve sınava gireceği unvanı  içeren bilgileri, Microsoft Excel formatında hazırlayarak 31/12/2009 tarihinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yazılı olarak ve CD ortamında gönderecektir.

 

XIII- DİĞER HUSUSLAR

A- Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi gereğince;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete?de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve iki yıllık meslekle ilgili yükseköğrenim mezunu olanlardan on yıl hizmeti bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü unvanlarına, en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı unvanlarına ilişkin görevde yükselme eğitimine başvurabilirler.

2- Maliye Kursu Mezunlarından Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanlarında açılacak görevde yükselme eğitimlerine başvuranlar hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi; hükümleri uygulanmaz.

B- Görevle ilgili eğitim konularında belirtilen mevzuatta, eğitim duyurusundan sonra değişiklik yapılması halinde, adaylar söz konusu mevzuatın son düzenlemelerinden sorumlu olacaklardır.

İlan olunur.

 

 

İrtibat Telefonu: MALİYE BAKANLIĞI

                                        Personel Genel Müdürlüğü

                                         (312) 4152138 (PERGEN - Sınav Hizmetleri Şubesi)

                                        (312) 4152139

Sayfayı Kapatmak için tıklayın