DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK


19 Eylül 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27354


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2009/15428

             Ekli ?Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 10/7/2009 tarihli ve 10735 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 21 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu?nca 14/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 


DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin Üçüncü Kısım başlığı "Müracaat ve İhbar" olarak ve 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü:

             MADDE 11- Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler."

             MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez."

             MADDE 3 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın