GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ
19 Eylül 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27354


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ

KAPSAMINA İLK DEFA ALINAN KAMU İDARELERİNİN

MALİ VERİLERİ) ( SIRA NO: 4)

             Amaç

             MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin üretilmesine esas teşkil etmek üzere, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre belirlenen Genel Yönetim Sektörü kapsamına ilk defa alınan kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 ? (1) 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Sektörünün Kapsamına ilişkin 2 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile belirlenen Genel Yönetim Sektörü Kapsamına dâhil kamu idarelerinden ekli listede sayılanlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

             Dayanak

             MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali İstatistiklere ilişkin ?Kapsam, Temel İlkeler ve Kurumsal Çevre? başlıklı 52 nci maddesi ve ?Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması? başlıklı 53 üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE ? 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

             b) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Mali verilerin Bakanlığa aktarılmasında kullanılan sistemi,

             c) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü)

             d) Kurum: 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Sektörünün Kapsamına ilişkin 2 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği eki listede sayılan kamu idarelerinden, muhasebe işlemlerini Bakanlığın say2000i sistemi üzerinden yürütmeyen ve mali verilerini Bakanlığın belirlediği yöntemi veya Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak aktarmayan kurumları,

             e) Sosyal Tesis: 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerin 4 üncü maddesinde tanımlanan 5018 sayılı Kanun Kapsamına dâhil kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisleri,

             ifade eder.

             Mali verilerin derlenme biçimi ve kapsamı

             MADDE 5 ? (1) Kurumlar, hesap bilgilerine ilişkin veri girişlerini www.kbs.gov.tr veya http://kbs.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer alan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) yapacaklardır. Bu uygulama, ekli listede kurum karşısında belirtilen Bakanlık Muhasebe Birimleri tarafından verilen şifrelerin kullanılması suretiyle yürütülecektir.

             (2) Kurumların sisteme girecekleri hesap bilgileri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenecek mizan bilgilerinden oluşacaktır.

             (3) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri konsolide hesap bilgileri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından KBS?ye girilecektir.

             (4) Sosyal tesislerin hesap bilgileri, ilgili bakanlık veya kamu idaresine bağlı tüm sosyal tesisler için konsolide edilmiş olarak, bağlı bulundukları bakanlık / kamu idaresinin ilgili birimi tarafından KBS?ye girilecektir.

             Mali verilerin derlenmesi sürecinde veri giriş dönemleri ve kurumlarca yapılacak işlemler

             MADDE 6 ? (1) Kurumlarca, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak oluşturulan kümülatif verilerden, Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi verilerinin, dönemi takip eden ay sonuna kadar (Nisan, Temmuz ve Ekim); yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ilgili kurumların muhasebe yetkilisi veya görevlendireceği personel tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri konsolide verileri ile sosyal tesisler konsolide verilerinin bu işle görevlendirilmiş personel tarafından aynı sürelerde KBS?ye girişi yapılacaktır. Veri girişleri Bakanlıkça yayınlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılacaktır.

             (2) Kurumlar, KBS?ye giriş yetkisi ve bu yetkinin iptali ile ilgili şifre taleplerini resmi yazıyla ekli listede yer alan muhasebe birimlerine (kendi bünyesindeki muhasebe biriminden şifre alacak kurumlar hariç) bildireceklerdir.

             (3) Kurumlar, KBS?ye veri girişi sırasında karşılaştıkları teknik sorunları e-posta yoluyla genelyonetim@muhasebat.gov.tr  adresine bildireceklerdir.

             Mali verilerin derlenmesi sürecinde defterdarlıklarca yapılacak işlemler

             MADDE 7 ? (1) Kurumlara ait verilerin mevzuatta öngörülen süre ve içerikte derlenmesi ve yayınlanması kanuni bir zorunluluk olduğundan, Üniversitelerin, Kalkınma Ajanslarının ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün bulunduğu il merkezindeki Defterdarlıklarca veri derlemesi işlemlerine özel önem verilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinin 8 inci maddesi gereğince Defterdarlıklarca görevlendirilen İl Kontrol Görevlileri, varsa ildeki Üniversite Sosyal Tesislerinin, Kalkınma Ajanslarının ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS?ye girilmesini takip edecek ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli uyarıyı yapacaklardır.

             Bakanlıkça yapılacak işlemler

             MADDE 8 ? (1) Kurumların KBS?ye veri girişi işlemlerinin genel koordinasyonu Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesi) yapılacaktır. İl kontrol görevlileri anılan sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların giderilmesine ilişkin önerilerini Bakanlığa bildireceklerdir.

             (2) Merkezi Ankara?da bulunan Kurumların hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS?ye girilmesinin takibi ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması işlemleri Bakanlıkça yürütülecektir.

             (3) Kurumlarca veri girişi sırasında karşılaşılan ve genelyonetim@muhasebat.gov.tr adresine gönderilen teknik sorunlara ilişkin olarak Bakanlıkça gerekli önlemler alınacaktır.

             Hesap bilgilerinin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar

             MADDE 9 ? (1) Kanunun ?Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması? başlıklı 53 üncü maddesinin son fıkrasında, genel yönetim kapsamına dâhil kamu idarelerinin mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermemeleri halinde, Bakanlıkça ek süre verileceği hususu ile ek süre sonunda da verinin gönderilmemesi durumunda kamu idaresinin mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisi hakkında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Para cezasını vermeye yetkili olanlar ile tahsil usulü ise Kanunun  ?Para Cezaları ve Yetkili Merciler? başlıklı 73 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

             (2) Anılan hükümler çerçevesinde, Kurumlardan hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede göndermediği Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir ve ilgili kurumlara bildirilir. 1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere 1 inci fıkrada belirtilen idari para cezasının uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi doğrudan veya Defterdarlıkların talebi üzerine Bakanlıkça, kurumların üst yöneticilerinden istenir.

             (3) Üst yöneticiler idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkisine sahip değildir. Bu çerçevede üst yöneticiler, bu Tebliğ hükümlerine göre mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine verilmesi Bakanlıkça istenen idari para cezasını vermek, Kanunun ilgili maddesine göre tahsil etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

             Yürürlük

             MADDE 10 ? (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın