2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
18 Eylül 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27353


TEBLİĞ


             Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 ? 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ?2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği? nin (SUT) ?Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı? başlıklı (6.1) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde                    2 TL

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında                                           8 TL,

Özel sağlık kurumlarında                                                                                      15 TL,

Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmaz, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapılır. Katılım payının tahsiline ilişkin düzenlemeler (6.6.1) numaralı maddede açıklanmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin ?Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı? başlıklı (6.6.1) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL öngörülen katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

b) Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilir. Kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı tutarının hesaplanmasında (6.1) numaralı maddenin ikinci fıkrasında sayılan indirim uygulanır. Bu durumda muayeneye ilişkin 5 TL tutarındaki katılım payı, kişinin reçete ile ilk eczaneye müracaatında tahsil edilecektir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

b) Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) numaralı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.

MADDE 3 - SUT?un (14) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

14.1. Uygulanacak indirim oranları? başlıklı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar olarak eklenmiştir.

?20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL?nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) iskonto uygulanacaktır.?

?Sağlık Bakanlığınca belirlenen jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacaktır.?

? Mahsuplaşma nedeniyle mevcut iskontosu %11?in altında olan ilaçlarda ilave %13 iskonto için mahsuplaşma yapılmaz. Mevcut iskontosu %24?ün üzerinde olan ilaçlar için ilave %13 iskonto uygulanmayacaktır?.

MADDE 4- SUT eki ?Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi? nde (EK-5/A) birim fiyat değişikliği yapılan kodlar ve belirlenen fiyatlar, bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5? SUT eki ?Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi?nde (EK-2/G) fiyat değişikliği yapılan ilaçlar, bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 6- SUT eki ?Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi?ne (EK-2/G) eklenen ilaçlar, bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 7 ? Bu Tebliğin;

a) (1), ve (2) numaralı maddeleri 01/10/2009 tarihinde,

b) (3) numaralı maddesi bu tebliğin yayımı tarihinden 45 gün sonra,

c) (4), (5) ve (6) numaralı maddeleri 14/09/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             MADDE 8 ? Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

 


Liste 1


Liste 2


Liste 3 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın