HARP AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


8 Eylül 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27343


YÖNETMELİK


Millî Savunma Bakanlığından:

HARP AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 7/11/1991 tarihli ve 21044 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Harp Akademileri Yönetmeliğinin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 41 ? Kuvvet Harp Akademilerine girmek için müracaatta bulunan subayların nitelik değerlendirmeleri:

             Harp Okulu mezuniyet derecesi: yüzde on beş (% 15)

             Temel kurs (görev öncesi/ihtisas kursu, uçuş okulu) mezuniyet derecesi: yüzde on (% 10)

             Mükafatlar ve cezalar: yüzde on beş (% 15), (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için yüzde on dört (% 14))

             Sicil notu: yüzde altmış (% 60)

             Komando puanı: Yüzde bir (% 1) (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinden Komando Temel Kursunu başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ve Komando İhtisas Kursunu başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ilave puan verilir.)

             esas alınarak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

             a) Harp Okulu mezuniyet derecesi:

             Harp Okulu mezuniyet derecesi, nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on beş (% 15) oranında etkili olur. Harp Okulu mezuniyet derecesi için not, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır.

             1) Harp Okulu mezuniyet kredi notu ile 2,5 katsayısının çarpımı sonucu bulunacak puan,

             2) Harp Okulunu birinci olarak bitirenler + 5 puan,

             3) Harp Okulunu ikinci olarak bitirenler + 4 puan,

             4) Harp Okulunu üçüncü olarak bitirenler + 3 puan,

             5) Harp Okulunu dördüncü olarak bitirenler + 2 puan,

             6) Harp Okulunu beşinci olarak bitirenler + 1 puan.

             b) Temel Kurs (Görev öncesi/ihtisas kursu, uçuş okulu) mezuniyet derecesi, nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (% 10) oranında etkili olur. Birden fazla temel veya ihtisas kursuna katılan personelin mezuniyet derecelerinden (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Komando Temel Kursu hariç) en yüksek olanı dikkate alınır. Temel kurs mezuniyet derecesi, 100 tam not üzerinden alınacak notun 0,1 katsayısının çarpımı sonucunda bulunur.

             c) Mükâfatlar ve cezalar: Sıralı sicil amirleri ve yetkili diğer amirler tarafından verilen mükâfatlar ve cezalar nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on beş (% 15), Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline yüzde on dört (% 14) oranında etkili olur. Mükâfatlara verilecek puanlar EK-E, cezalara verilecek puanlar ise EK-F çizelgeye göre hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerlerde olup (+ üssü -) 15, (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı 14) puandan sonraki puanlar dikkate alınmaz.

             d) Sicil notu: Subayın akademiye girmek için müracaat ettiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan sicil notu ortalaması nitelik değerlendirilmesine toplamda yüzde altmış (% 60) oranında etkili olur. Sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması; sicil tam notunun yüzde doksan (% 90) ından aşağı olan subaylar değerlendirilmeye tâbi tutulmazlar ve giriş sınavlarına iştirak ettirilmezler. Sicil notu hesaplanırken, sicil tam notu olan 100 sicil notuna, 60 puan verilir. Bunun altındaki notlar 0.60 ile çarpılır.

             e) Komando puanı: Yüzde bir (% 1) ilave puan. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinden Komando Temel Kursunu başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ve Komando İhtisas Kursunu başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ilave puan verilir.)

             f) Adayın her bir değerlendirme sonucu aldığı notlar toplanır ve nitelik değerlendirme notu tespit edilir. Nitelik değerlendirme notları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca "GİZLİ" gizlilik derecesinde ve "KİŞİYE ÖZEL" olarak Harp Akademileri Komutanlığına bildirilir.

             MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ile İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın