Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Genelge

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.0.BMK.0.18.100- 160              04.09.2009 * 11866

 

Konu : Tedavi Katılım Payı

 

????. BAKANLIĞINA

????. BAŞKANLIĞINA

????. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

????. VALİLİĞİNE

????. REKTÖRLÜĞÜNE

 

25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile yedinci ve onuncu fıkralarında; ?Kamu idarelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) sigorta primleri aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden 2 Türk Lirası katılım payı alınır. Katılım payı tutarını birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar aynı tutarlara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık kurumunun yer aldığı basamak, sağlık kurumunun resmi ve özel sağlık kurumu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar artırmaya ve sağlık kurumları için farklı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu fıkrada belirlenen katılım payının tutarı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.? ?5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ile aynı maddede sayılan kişilerden bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlerden katılım payı ve ilaç katılım payı alınmaz. Bu şekilde katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.? ?5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenlerden, aynı fıkrada hükme bağlanan iki yıllık geçiş dönemi süresince; bu madde ve 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesi hükümlerine göre herhangi bir katılım payı alınmaz.? hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, kamu idarelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) sigorta primleri aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması öngörülen kişilerin, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden alınacak 2 TL tutarındaki katılım payını; sağlık kurumunun yer aldığı basamak ile resmi ve özel sağlık kurumu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak, on katına kadar artırma ve sağlık kurumları için farklı belirleme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş bulunmaktadır. Öte yandan, 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinde de yukarıda belirtilen kişilerin ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden alınacak katılım payı ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve bu düzenleme gereğince Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 7 nci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olan (7) Sıra No?lu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinde muayene katılım payı olarak alınacak tutarları belirlemek üzere; ?Kapsama dâhil kişilerin sağlık kurumlarındaki ayakta tedavilerinde, hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınacaktır.

Muayene katılım payı;

   İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL,

   Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL,

   Üniversite hastanelerinde 6 TL,

   Özel sağlık kurumlarında 10 TL,

olarak uygulanır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.? şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Ancak, Danıştay 10 uncu Daire Başkanlığının 14/7/2009 tarihli ve Esas No:2009/1926 sayılı Kararıyla, yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünün kamu görevlileri açısından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesiyle Bakanlığımıza verilmiş olan yetkiler çerçevesinde, sözkonusu geçici 9 uncu maddenin kapsamına girenlerin ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden alınacak katılım payı tutarlarının 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 7 nci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olan (7) Sıra No?lu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğden bağımsız olarak yeniden belirlenmesinin mümkün bulunduğu ve Danıştay 10 uncu Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı dikkate alınarak, ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenelerinden muayene katılım payı olarak alınacak tutarların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çerçevede; 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi gereğince ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenelerinden alınması gereken muayene katılım payı hakkında aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi kapsamına girenlerin ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden, 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 7 nci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olan (7) Sıra No?lu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğde belirlenmiş olan katılım payı tutarlarında herhangi bir artış yapılmaksızın;

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL,

            Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL,

            Üniversite hastanelerinde 6 TL,

            Özel sağlık kurumlarında 10 TL,

katılım payı alınır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği muayenelerinden katılım payı alınmaz.

5510 sayılı Kanununun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler hakkında bu Genelge hükümleri uygulanmaz.

2- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi kapsamına girmekle birlikte;

a) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden,

b) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin kendilerinden,

c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin kendilerinden,

d) Vazife malûllüğü, harp malûllüğü aylığı alanların veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanmış olanların kendilerinden,

muayene katılım payı alınmaz.

3- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereği yerine getirilmek üzere durumun iliniz dahilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

 

 

(imza)

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın