Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini ile İlgili Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.07.0.MGM.0.23/225/115/11428                                                              05/09/2009

Konu  :Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini

 

 

 

................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

            Bilindiği  üzere, 25/06/2009 tarihli ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 14 üncü maddesi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddede ?Üniversite hastanelerince (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan tedavi hizmeti karşılığı olarak 01/01/2009 tarihinden önce düzenlenmiş olan fatura bedellerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50?sinin altı ay içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer?ileriyle birlikte terkin edilir. Tahsil edilemeyen fatura bedeli 100 Türk Lirasından az ise doğrudan terkin edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.? hükmüne yer verilmiştir.

            Söz konusu hükmün uygulanması ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            1- İlgili mevzuat kapsamında, sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere; üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetleri karşılığında 01/01/2009 tarihinden önce düzenlenmiş faturalardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 10/07/2009 tarihinden önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının, 5917 sayılı Kanunun yayımlandığı (10/07/2009) tarihinden itibaren altı ay içinde (11/01/2010 tarihine kadar) % 50?sinin ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, kalan tutarın tamamı fer?ileri (faiz, vekalet ücreti, yargılama ve icra takip giderleri) ile birlikte terkin edilecektir.

            Örnek 1;

            30/10/2008 tarihinde düzenlenen 300 TL tutarındaki fatura bedelinin 120 TL? si Kanunun yürürlük tarihi olan  10/07/2009 tarihinden önce tahsil edilmiş olsun. Kalan 180 TL?lik kısmının % 50?si olan 90 TL 11/01/2010 tarihine kadar ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, kalan 90 TL?lik kısmın tamamı fer?ileri ile birlikte terkin edilecektir.

            Örnek 2;

            20/11/2008 tarihinde düzenlenen 400 TL tutarındaki fatura bedelinin 310 TL? si Kanunun yürürlük tarihi olan  10/07/2009 tarihinden önce tahsil edilmiş olsun. Kalan 90 TL?lik kısmın tamamı fer?ileri ile birlikte terkin edilecektir.

            Örnek 3;

            14/02/2006 tarihinde düzenlenen 9.000 TL tutarındaki fatura bedeli 10/07/2009 tarihine kadar tahsil edilmemiş olsun. Söz konusu fatura bedelinin % 50?si olan 4.500  TL? si  11/01/2010 tarihine kadar ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, kalan kısmın tamamı fer?ileri ile birlikte terkin edilecektir.

2- Borçlu kişilerin Kanun hükmünden yararlanabilmeleri için, tedavi hizmet bedelinin   % 50?sinin 6 ay içerisinde defaten veya taksitle ödenmesi gerektiğinden, 6 aylık sürenin sonu olan 11/01/2010 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, borçlu kişilerce borçlarının % 50?sinin ödenmesi gerekmektedir.


 

İlkadım Cad. 06100 ANKARA

Tel : (0312) 4151656 Elektronik Ağ :www.muhasebat.gov.tr

 

            3- Borçlular tarafından döner sermaye işletmelerine  yapılacak taksitlendirme başvurusu üzerine kayıtlı alacağın % 50?si harcama yetkilisinin onayı ile taksitlendirilecektir. Taksitlendirilen tutarın tamamının 6 ay içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen kısım fatura tutarından mahsup edilecek, kalan alacak tutarı ise fer?ileriyle birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecektir.

            4-Sağlık kurumlarında taahhütnamelere dayalı olup, henüz muhasebe birimine intikal ettirilmemiş olan alacakların bulunması halinde, bu alacakların da muhasebe kayıtlarına alınmasını sağlamak üzere, mevcut bilgi ve belgeler muhasebe birimine iletilecektir.

5- 10/07/2009 tarihinden önce tahsil edilememiş;


- 100 TL?nin altında (100 TL dahil) olan alacaklar, gelir gerçekleştirme görevlilerince hazırlanıp, harcama yetkililerince onaylanacak listenin düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişi ekinde,


- 100 TL?nin üzerinde olan  alacaklardan % 50?si ödenenler, yine gelir gerçekleştirme görevlilerince hazırlanıp, harcama yetkililerince onaylanacak listenin düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişi ekinde,


İlgili döner sermaye muhasebe birimine gönderilmesi halinde, muhasebe birimince; 659-Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına borç; senetli veya taahhütnamelere dayalı alacak bulunması halinde 121-Alacak Senetleri Hesabına, senetsiz alacaklar ise 120-Alıcılar Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle terkin işlemi gerçekleştirilecektir.


6-Borçlular, borçlarını taksitle yatırmak istemeleri halinde, bu taleplerini bir dilekçe ile hastane idaresine bildireceklerdir. Harcama yetkilileri borç miktarına göre yapılacak taksit tutarını ve sayısını belirleyeceklerdir. Borçlular, taksitlerinin ödemesini aksatmaları halinde de Kanundan yararlanmanın son gününe kadar, kalan taksitlerini ödemeleri ihtimali gözönünde bulundurularak, dosyaları kapatılmayıp ödemenin son gününe kadar beklenecek, bu tarihte hala ödenmeyen tutarlar söz konusu ise, kalan borç tutarının takibine geçilecektir.


7-Takip ve tahsil amacı ile Muhakemat Müdürlükleri/Hazine Avukatlıklarına gönderilen senetlere ilişkin olarak, senet borçluları tarafından Kanun hükmünden yararlanmak üzere müracaatta bulunanların listesi, tahsilat sonucu bilahare bildirilmek üzere ilgili Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığına gönderilecektir. Kanundan yararlanıp da tahsilatı tamamlanan (borcu sona eren) kişiler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

8-Döner sermaye saymanlıkları, hizmet verdikleri döner sermaye işletmelerinin gelir gerçekleştirme birimlerine, iş bu genel yazımızın bir örneğini verecekler, döner sermaye birimleri de; borçluların bilinen adreslerine Kanunun uygulanması ve süresi ile Kanuni düzenlemeden yararlanarak borçlarını ödemeleri için taahhütlü posta yoluyla tebligat yapacaklardır. Kişilerin, taksitlerini aksatmaları halinde, durum muhasebe birimlerince hastane idarelerine bildirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve yazımızın, ilinizde bulunan sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarına ve bünyesinde hastane bulunan üniversite döner sermaye işletmesi saymanlıklarına duyurulmasını rica ederim.                  

 

           

                                                          

 

                                                                                                                      Naci AĞBAL

                                                                                                                           Bakan a.

                                                                                                                           Müsteşar                 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine  (Defterdarlık)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın