6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti5 Eylül 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27340


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15398

             6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/8/2009 tarihli ve 662 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 24/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.24/8/2009 TARİHLİ VE 2009/15398 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

             MADDE 1 ? 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine dair 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?c) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,

             d) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,?

             MADDE 2 ? Bu Karar yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer.

             MADDE 3 ? Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın