İhale Yoluyla Yapılan Her Türlü Hakediş Ödemeleri ile Kesin Teminatın İade Edilmesinde Aranacak İlişkisizlik Belgesi ile İlgili Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.MGM.0.20/650/11051                                                                     31/08/2009

Konu  :

 

 

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, ihale yoluyla yapılan her türlü hakediş ödemeleri ile kesin teminatın iade edilmesinde ilişiksizlik belgesinin kanıtlayıcı belge olarak ödeme belgesine bağlanıp bağlanmayacağı hususunda tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, adı geçen Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, idarenin, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığının, üniteden yazı ile soracağı, 3 üncü fıkrasında, idarenin, yaptığı ihaleler sonucunda işverene ödeyeceği her hakediş ödemesinden önce işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabilmek için Kuruma yetki başvurusunda bulunabileceği, Kurumca bu başvurunun uygun görülmesi halinde idarece, işverene yapılacak her hakediş ödemesinden önce elektronik ortamda işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılabileceği, işveren ve varsa alt işverenlerin Kuruma borcu yoksa, ayrıca Kuruma yazı ile sorulmaksızın hakediş ödemesinin yapılabileceği, 5 inci fıkrasında da, idarece, işveren ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarına mahsup edilmek üzere yapılan kesinti tutarını, ödeme belgesinde göstereceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde mali işlemlerin gerçekleşmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler ile bunların şekil ve türlerini belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ?Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.? hükmüne yer verilmiştir.

Hakediş ödemeleri ile kesin teminatın iade edilmesinde aranacak olan ilişiksizlik belgesi veya elektronik ortamdan alınan çıktısının kamu harcamasının yapılması ve gerçekleşmesine ilişkin olmadığı, yapılan iş ya da alınan mal ve hizmet karşılığı bunu sunan gerçek ve tüzel kişilere yapılacak ödeme öncesi bu kişilerin sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca borcu olup olmadığının kontrolüne ilişkin olduğu dolayısıyla kanıtlayıcı belge kapsamında bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

Ancak, ilişiksizlik/borç sorgulama belgesinin kanıtlayıcı belge olarak ödeme emri belgesine eklenmesine gerek olmamakla birlikte ödeme/muhasebe birimlerinin sigorta mevzuatı ile öngörülen kontrol ödevlerini yerine getirebilmeleri bakımından; idare yetkililerince ödeme belgesinin açıklama kısmına sorgulama yapıldığı/ilişiksizlik belgesinin alındığına dair şerh düşülmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

            Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                               Ömer DUMAN

                                                                                                                      Bakan a.

                                                                                                                 Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanuna Ekli (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdarelerine

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın