MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


12 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27317


YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, yurt dışındaki ilköğretim veya ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.?

             MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 2 ? Bu Yönetmelik, yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.?

             MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 3 ? Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 8 inci, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 4 üncü, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci ve 5 inci maddeleri ile 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.?

             MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 6 ? Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)?na, aşağıdaki belgelerin asılları ve birer fotokopisi eklenir.

             a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

             b) Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

             c) Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.

             d) Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullandıkları pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi.

             e) Denklik işlemini yapacak kurumda alan öğretmeni veya uzmanının bulunmaması hâlinde, yabancı dildeki belgelerin yeminli mütercimlerce yapılmış Türkçe tercümeleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri.

             Yabancı uyrukluların başvurularında, bu maddenin (e) bendinde sayılan belgelere ek olarak aşağıda sayılan belgelerden en az birinin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

             a) Öğrenim Meşruhatlı Vize.

             b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların başvurularının kabul edildiğine dair İçişleri Bakanlığı yazısı.

             c) Herhangi bir kurum veya kuruluşun, denkliği yapılacak kişinin baba veya annesinin çalışma izni için başvurduğunu ve bu nedenle denklik belgesine gerek olduğunu belirten yazısı.

             Ortaöğretim kurumlarına ait diploma almaya hak kazanmış olmakla birlikte diplomasını ibraz edemeyenlerin geçici denkliği yapılır. Diploma ibraz edildiğinde kesin denklik belgesi düzenlenir.?

             MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?b) Belgeyi düzenlemekle yetkili kurum, başlıklı kâğıda dilekçeyi veren şahsa veya kuruma hitaben adresi ile birlikte denkliği yapılacak şahsın T.C. Kimlik No?su, adı ve soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerine de metin kısmının baş tarafında yer verir.?

             ?Denklik belgesine itirazda bulunulması hâlinde yeniden değerlendirme yapılır. İtiraz, denklik belgesini düzenleyen kuruma yapılır. Ancak, ikinci defa itirazda bulunulması hâlinde itiraz başvurusu, denklik belgesini düzenleyen kurumca ilgili Bakanlık birimine gönderilir.?

             ?Bu Yönetmelikte ve Denklik Kılavuzunda yer almayan hususlarda, sağlık alanıyla ilgili denkliklerde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının; kalfalık, ustalık ve meslek kurslarıyla ilgili denkliklerde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün; diğer denklikler için Başkanlığın görüşü alınır.?

             MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği? ibaresi, ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği? olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nden gelen öğrenciler

             MADDE 11 ? Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             İlköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulur.?

             MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             ?Büyükelçilikler Bünyesindeki Okullar ile Uluslar arası Okullar ve İnternet Ortamında Verilen Eğitim?

             ?Elektronik ortamda uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan eğitim için verilen belgeler ile ülkemizde karşılığı bulunmayan meslekler için yapılan eğitimlere ilişkin alınan belgelerle ilgili denklik işlemi yapılmaz.?

             MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             ?Hazırlık sınıfına kaydı yapıldıktan sonra yurt dışındaki dil kurslarına devam eden öğrenciler, aynı ders yılında yurda dönmeleri hâlinde hazırlık sınıfına devam ettirilir. Bu öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ?

             MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 16 ? Seviye tespit sınavı; öğrencinin denklik belgesinde, seviye tespit sınavı ile alınacağı belirlenen sınıfa uyum sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek ve denklik için gerekli belgeleri temin edemeyenlerin durumlarını tespit etmek amacıyla bir önceki sınıfın, aşağıda okul türlerine göre adları belirlenen derslerden, okul müdürünün başkanlığında ilgili öğretmenlerden kurulan komisyonca yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılan bir sınavdır.

             Denklik belgelerinde; herhangi bir sınıfa doğrudan, bir üst sınıfa seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilen öğrenciler ile savaş ve benzeri olağanüstü nedenlerle belgelerini ibraz edemeyenler için, millî eğitim müdürlüğünce belirlenen okul/okullarda seviye tespit sınavı yapılır.

             İlköğretimin 1-8 inci sınıflarına alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmaz.

             Seviye Tespit Sınavına Konu Olan Dersler;

             a) Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için 8 inci sınıfın;

             Türkçe

             Matematik

             Fen ve Teknoloji

             b) Genel ortaöğretim programı uygulayan okulların 10 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için 9 uncu sınıfın;

             Dil ve Anlatım

             Matematik

             Fizik

             Kimya

             Biyoloji

             c) Genel ortaöğretim programı uygulayan okulların 11 inci veya 12 nci sınıflarına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için bir alt sınıfın;

             Dil ve Anlatım

             İlgili alanın dersleri

             d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için 9 uncu sınıfın;

             Dil ve Anlatım

             Matematik

             Fizik

             Kimya

             Biyoloji

             Meslek dersleri (Sağlık meslek lisesi, İmam-hatip lisesi gibi liselerin 9 uncu sınıflarında okutulan meslek derslerini)

             e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 inci veya 12 nci sınıflarına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için bir alt sınıfın;

             Dil ve Anlatım

             Alan/dal dersleri

             Yurt dışında 8 inci sınıf Türkçe ve Türk Kültürü dersine devam eden öğrencilerin bu derse katıldıklarını belgelendirmeleri hâlinde, 8 inci sınıfın seviye tespit sınavı için belirlenen derslerinden muaf tutularak seviye tespit sınavıyla alınabilecekleri belirtilen 9 uncu sınıfa doğrudan alınırlar. 10,11 ve 12 nci sınıflara alınacaklarda bu muafiyet sağlanmaz. Seviye tespit sınavı, örgün öğretim kurumlarında ders yılının ilk 30 günü içinde yapılabilir.

             Seviye tespit sınavını yapan okul müdürlüğünce, öğrencinin denklik belgesinin ve yurt dışından aldığı öğrenim belgelerinin arka yüzüne "Okulumuzda .........tarihinde seviye tespit sınavına girmiştir." açıklaması yapılarak onaylanır.?

             MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 18 ? Seviye tespit sınavı sonunda; 

             a) Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına kayıtlarının yapılabilmesi için ilköğretimin 8 inci sınıfından seviye tespit sınavına girilen derslerin;

             1) Tamamından başarılı olanlar, bir üst sınıfa doğrudan,

             2) Tamamından başarısız olanlar, denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa,

             3) Bir kısmından başarılı olanlar, söz konusu ders öğretmenlerinden oluşan komisyonun kararı doğrultusunda ya denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa veya seviye tespit sınavıyla alınabilecekleri belirtilen sınıfa alınırlar.

             b) Orta öğretim kurumlarının ilgili sınıfına seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilenlerin durumu, seviye tespit sınavı sonucundaki başarıları dikkate alınarak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre sınıf tekrarı/doğrudan sınıf geçme/sorumlu olarak sınıf geçme ölçütleri doğrultusunda değerlendirilir.?

             MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 13 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 14 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

?EK

(EK-1)

Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu

Öğrencinin

1. T.C. Kimlik No?su            :  ?????????????????????.

2. Adı ve soyadı : ..............................................................................................

3. Baba adı : .....................................................................................................

4. Ana adı  ?????????????????????????????.

5. Doğum yeri ve tarihi (gün-ay-yıl): ..................................................................

6. Başvuruda bulunanın öğrenciye yakınlığı : ...................................................

7. Yurt dışında öğrenim gördüğü ülke : ............................................................

8. Öğrenci bu ülkeye gitmeden önce Türkiye?de öğrenim gördü mü?

Evet  5      Hayır  5

9. Cevabınız evet ise, adı geçenin son olarak bitirdiği okul veya ayrıldığı okul ve sınıfı gösterir belge: ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

10. Yurt dışında okuduğu okullar ve bu okullarda geçen öğrenim süresi (Yıl olarak) :

a) ........................................... ........................

b) ........................................... ........................

c) ........................................... ........................

d) ........................................... ........................

11. Daha önce denklik belgesi alınmış ise :

a. Denklik belgesini veren kurum: ..........................................................

...................................................................................................................

b. Denklik belgesinin tarihi ve sayısı: ........................./.............................

Yukarıdaki  bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğruluğunu,  sorumluluğun bana ait olduğunu beyan ve arz ederim.

                                                                                                      ?./?./?.

 

 

ADRES :

                                                                                                                                                                     İMZA

                                                                                                                                                                 Adı Soyadı

EKLER:

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4                                                                                                                                                            

?

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın