ÖZÜRLÜ BİREYLERE UYGULANACAK DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK11 Ağustos 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27316


YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

ÖZÜRLÜ BİREYLERE UYGULANACAK DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 ? 9/7/2009 tarihli ve 27283 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                ?a) Özürlü bireyin sağlık kurulu raporuyla her özür grubu için asgari %20 özürlü olduğunun tespit edilmiş ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca da eğitsel değerlendirme ve tanılamalarının yapılarak düzenlenen raporda destek eğitimi almasının önerilmiş olması,?

                ?e) Özürlü bireye verilen bireysel ve/veya grup eğitimi süresinin, özel eğitim değerlendirme kurulunca özürlü bireye önerilen destek eğitim programlarında yer alan modül/modüller için belirlenen toplam ders saati sayısını geçmemesi?

                MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                ?MADDE 11 ? Destek eğitim hizmetini sunan veya bu hizmetten yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir. Bu fiillerin kurumlar tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.?

                MADDE 3 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 4 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın