Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesapları Konulu Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI


Muhasebat Genel Müdürlüğü

                                            

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.53/843.99/                                                          17/07/2009 / 9313   

Konu : Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesapları

 

 

.................................. VALİLİĞİNE

 

 

Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kamu idarelerinin tüm taşınır işlemlerinin, düzenlenecek taşınır işlem fişleri ile muhasebe birimlerine bildirilmesi ve muhasebe birimlerince de taşınır işlemlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde, taşınır işlemlerine ilişkin olarak muhasebe yetkililerince yapılması gereken işlemler sıralanmış ve harcama birimlerince yıl sonlarında hazırlanan ?Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri?nin muhasebe yetkililerince muhasebe kayıtlarına uygunluğu kontrol edilerek onaylanacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği, tüm taşınır işlemlerinin muhasebe kaydına konu edilmesini ve yıl sonlarında harcama birimlerince hazırlanacak cetvellerin muhasebe yetkililerince kayıtlara uygunluğunun kontrol edilmesini hüküm altına almak suretiyle, kamu idareleri taşınır hesapları ile muhasebe sisteminden oluşturulacak cetvellerin aynı olmasını sağlayacak olan kontrol mekanizmasını da kurmuş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, muhasebe yetkililerince onaylanan harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvellerinin, kamu idarelerinin konsolide görevlilerince birleştirilmesi suretiyle de kamu idarelerine ait taşınır kesin hesap cetvellerinin oluşturulması ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesinin (g) bendi hükmü gereği merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısına eklenmesi gerekmektedir. Harcama birimleri taşınır yönetim hesabı cetvelleri ve kamu idareleri taşınır kesin hesap cetvellerinin ilk defa hazırlanmış olması nedeniyle, uygulamanın sağlam temeller üstüne kurulması ve bundan sonraki yıllarda da sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek üzere, kesin hesaba esas teşkil eden harcama birimi yönetim hesabı cetvelleri ile muhasebe kayıtlarının uyumlu olup olmadığının bir defa daha kontrol edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

  Bu nedenle iliniz defterdarlık muhasebe birimlerince muhasebe hizmeti sunulan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri harcama birimlerince 2008 yılı sonunda hazırlanan ?Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri?nin, muhasebe kayıtları ile uygunluğunun iliniz Defterdarlığınca kontrol edilmesi ve cetvellerle muhasebe kayıtları arasında farklılık bulunması halinde ise harcama birimlerince hazırlanacak taşınır işlem fişlerine istinaden 2009 yılı içinde düzeltme kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve yapılacak işlemlerin sonucundan 30 Ekim 2009 tarihine kadar hesapince@muhasebat.gov.tr adresine ve Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

 

 

 

                                                                                   

 

          Naci AĞBAL

                                                                                                                                       Bakan a.

                                                                                                                                      Müsteşar

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın