Atıl taşınır varlıklar Konulu Yazı.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI


Muhasebat Genel Müdürlüğü

 


 


Sayı      : B.07.0.MGM.049-809-99-99/                                              14/07/2009    8989


Konu    : Atıl taşınır varlıklar.


 

 

 

 

2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan 2009 Yılı Programında, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak alınacak öncelikli tedbirlere yer verilmiş olup, 9 numaralı tedbirde;  kamunun sahip olduğu atıl nitelikli varlıkların ekonomiye kazandırılması için söz konusu varlıkların envanterinin belirlenmesi ve bu varlıkların kullanılabileceği alternatif alanların ortaya konulmasını amaçlayan teknik bir raporun hazırlanması öngörülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin envanterlerinde kayıtlı olup, kapasite yetersizliği veya kullanım alanı kalmaması gibi nedenlerle hizmet dışı bırakılmış bulunan atıl vaziyetteki taşınırlar tespit edilmiştir. Belirlenen atıl nitelikli taşınırların cins ve miktarı idareler itibarıyla il ve ilçeleri de belirtilmek suretiyle Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) web sayfasındaki www.kbs.gov.tr/ADV adresinde yayınlanmıştır. Kamu idareleri, belirtilen adreste yayınlanan taşınırları ?Genel Bütçeli İdareler?, ?Yüksek Öğretim Kurumları?, ?Özel Bütçeli İdareler?, ?Sosyal Güvenlik Kurumları? ve ?Mahalli İdareler? itibarıyla, hesap ve il bazında sorgulayabilecekler ve ihtiyaç duyduklarını bu idarelerden bedelsiz olarak talep edebileceklerdir.

Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda taşınır varlıklar kamu kaynakları arasında sayılmış, Kanunun 8 ve 11 inci maddelerinde de; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda oldukları, üst yöneticilerin ise sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu oldukları hükümlerine yer verilmiştir.

Tespit edilen atıl nitelikteki ihtiyaç fazlası taşınırlar, idareler itibarıyla ekli listelerde gösterilmiştir. Kanunun amir hükmü gereğince, üst yöneticilerce kamu kaynağı taşınırlara sahip çıkılarak;

a) Kullanılabilir ve kullanılması ekonomik olanların, bunlara ihtiyaç duyan diğer kamu idarelerine Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesi hükümleri ile 8/09/2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinde (Sayı:1) belirlenen esas ve usullere göre bedelsiz olarak devredilmek suretiyle kullanılmalarının sağlanması,

b) Kullanılabilir durumda olduğu halde diğer kamu idarelerince talep edilmediğinden bedelsiz devire konu edilemeyenlerin:

1) Genel bütçeli idarelerce, 24/05/2007 tarih ve 26531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra no:311) gereğince satışı suretiyle tasfiye edilmek üzere Defterdarlık ve Malmüdürlüklerine teslim edilmesi,

2) Diğer kamu idarelerince, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre satışı yapılmak suretiyle tasfiye edilmesi,

c) Ekonomik ömrünü doldurduğu ve kullanılamaz hale geldiği halde hurdaya ayrılmayıp atıl varlık olarak bildirilmiş olanların, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından düzenlenecek tutanağa dayanılarak, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28 inci maddesi hükmüne göre hurdaya ayrılarak kayıtlardan çıkarılması ve bu hurdalardan ekonomik değeri olanların:

1) Genel bütçeli idarelerce Defterdarlık ve Malmüdürlüklerine teslim edilmesi,

2) Diğer kamu idarelerince ise 20/3/1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 19/3/2001 tarihli, B.02.0.PPG.0.12.320-4421 sayılı, 2001/15 sıra nolu Başbakanlık Genelgesi gereğince, doğrudan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne (HURDASAN A.Ş.) satışının sağlanması,

gerekmektedir.

Ayrıca, idareniz merkez ve taşra birimlerince ihtiyaç duyulan taşınırların öncelikle Bakanlığımız www.kbs.gov.tr/ADV adresinde ilan edilen atıl taşınır varlıklardan karşılanmasına özen gösterilmesi hususunda birimlerinizin bilgilendirilmesinde ve bütçe imkanlarıyla söz konusu ihtiyaçların karşılanması için talep edilen ödeneklerin gönderilmesi sırasında bu hususun özellikle dikkate alınmasında yarar görülmektedir.

Bilgilerini ve uygulamanın takip edilmesini, ayrıca, merkez ve taşra birimlerinde atıl taşınır varlığı bulunan idarelerce, bu taşınırların yukarıda açıklandığı şekilde tasfiyesine ilişkin sonuçlarının, birincisi Eylül ayı sonu olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla merkezde konsolide edilerek, Başbakanlığa sunulmak üzere Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.

 

 


   

 

Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

 

İmza

Sayfayı Kapatmak için tıklayın