Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 15.07.09* 9054

 

Konu : Belediyelerde sözleşmeli personel

ücret tavanları

GENELGE


 

1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme

neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan

?İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına? ibaresi, ?İçişleri Bakanlığına? şeklinde

değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve

dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına

gönderilmeyecektir.

2) 1/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Kanununun 21 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154 üncü maddesi

gereğince, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara

çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,05592), memuriyet taban aylığı göstergesine

uygulanacak taban aylık katsayısı (0,74348), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,01773) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2009 yılında sözleşmeli

personel olarak çalıştırılacakların sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda

belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

a) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel

için 1/7/2009 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim

indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle

hesaplanmış ve ekli tabloda gösterilmiştir. İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare

birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan

madde çerçevesinde 1/7/2009 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam

etmeye başlayacakları kişiler için ekli tabloda gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net

ücret tespitine yetkilidir.

b) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Kanunun 49

uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası

çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2009

tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet

memuru olarak çalışanların aylıklarında 2009 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış

oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2009

tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin % 4,5 oranında artırılması

suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken

asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate

alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli tabloda gösterilen

tutarlar aşılmayacaktır.

d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken

asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate

alınmayacağından, sözleşmeli personele 15/1/2009 tarihinden itibaren yapılacak ücret

ödemelerinin tahakkuku aşamasında öncelikle sözleşmelerinde yazılı aylık net sözleşme ücreti

tutarından hareketle aylık brüt sözleşme ücreti (yıl içinde hak kazandıkları ücret toplamı

sebebiyle gelir vergisi oranında değişiklik olması durumunda aylık brüt sözleşme ücretinin

yeniden hesaplanması kaydıyla) hesaplanacaktır. Hesaplanan bu brüt aylık sözleşme ücreti

üzerinden sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından

yararlandırılmasında; 09.01.2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/00271 sayılı

Genelgemiz ile 4/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 265 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel

Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlem tesis edilecektir.

e) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı

sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3

üncü maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin işlemler ise,

24.11.2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/18999 sayılı Genel Yazımız çerçevesinde

yürütülecektir.

f) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak

istihdam edilenlere, 15.12.2009 tarihinde yapılacak ücret ödemelerinde, sözleşmelerinin

31.12.2009 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2009-31/12/2009 tarihleri

arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2009 tarihi itibariyle geçerli olan aylık net sözleşme

ücretinin 17/31?i ve yukarıdaki (e) bölümünde belirtilen ek ödemenin 17/31?i tutarında ödeme

yapılacaktır. 17 günlük süre esas alınarak yapılacak ücret ödemelerine ilişkin asgari geçim

indirimi uygulamalarında ise, 7.01.2009 tarihli ve 00147 sayılı Genelgemizde belirtilen hususlara

uygun olarak işlem tesis edilecektir.

3) 2009 yılında çalıştırılmış olanlardan 2010 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar

hakkında 31/12/2009 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2010 yılına ilişkin

aylık net ücretleri Ocak 2010?da belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli

olacak şekilde sözleşme düzenlenecektir.

4) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel

istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin

amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel

istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı

için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara

bağlanacaktır.

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel

istihdamında, İçişleri Bakanlığının 31/10/2005 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı

genel yazısında belirtilen diğer hususlara titizlikle riayet edilmeye devam olunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Naci AĞBAL

Müsteşar

EKLER:

Ek-1 Tavan Ücret Tablosu

TABLO

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın