DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2009-2)

14 Temmuz 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27288


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2009-2)

             Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

             "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 15/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             Değerli Kağıdın Cinsi                                                       Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                                                  4.90

             b) Beyanname                                                                                   4.90

             c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                                              9.80

             2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

             3 - Pasaportlar                                                                              135,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                            135,00

             5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                             4.50

          7 - Aile cüzdanları                                              45,00

             8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                                         60,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                         60,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                      60,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                      45,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                                         45,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                           3,00

             Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 15/7/2009 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

             Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebliğ olunur.

 


Sayfayı Kapatmak için tıklayın