FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


5 Temmuz 2009 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27279


YÖNETMELİK


Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (GİFAM): Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 ? (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Fındık ile ilgili her konuda, bilgi birikimi ve teknoloji aktarımının sağlanmasına katkıda bulunmak,

             b) Fındık tarımının bilimsel yöntemlerle ve piyasanın kalite kriterlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla saha, literatür ve laboratuar araştırmaları yapmak,

             c) Kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve geliştirme sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırmacı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmek,

             ç) Üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla proje alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak,

             d) Ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşlarıyla, ortak projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

             e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılarla, özel bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek; Merkezin yaptığı çalışmaları bu ve benzeri toplantılarda sunmak,

             f) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan talep edilecek projeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulamak,

             g) Fındık alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal koordinasyonu sağlamak,

             ğ) Yapılacak her türlü bilimsel çalışmanın sonuçlarını dergi, kitap, web sitesi ve bilgi paylaşım yollarıyla yayımlamak,

             h) Türkiye?nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

             ı) Araştırma ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama birimleri ve proje grupları kurmak,

             i) Giresun İl?inde üretilen fındığın kalitesinin korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak,

             j) Fındığın sadece meyvesiyle değil, iç ve dış kabuğu ile değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

             k) Fındık konusunda stratejik ve kültürel çalışmalar yapmak.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 ? (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 7 ? (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanında yer alan konularda araştırmaları, uygulamaları ve eğitimi olan, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürü, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürüne vekalet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             (3) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 8 ? (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

             ç) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,

             d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

             f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             g) Merkezin birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

             ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürüp, sürdürmediğini denetlemek,

             h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre ücretlendirilmesini sağlamak ve bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetlemek,

             ı) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 ? (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

             (2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 ? (1) Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

             b) Proje grupları oluşturmak ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

             c) Merkezin çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların bölümleri arasında disiplinlerarası işbirliğini gerektiren protokoller düzenlemek,

             ç) Merkez Müdürünün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Merkez Müdürünün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

             e) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini belirlemek,

             f) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

             g) Merkezin, sertifikalı eğitim programlarında, katılımcılara verilecek sertifikalar konusundaki ilkelerini belirlemek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 ? (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanında yer alan konularda çalışmaları olan kişiler ile istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

             (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 ? (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 ? (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 14 ? (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın