Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması Hk.B.K.Kararı


2 Temmuz 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27276


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2009/15152

             Ekli ?İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ve 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin Ekli Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/6/2009 tarihli ve 7807 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu?nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI VE 8/2/2002

TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

             Ücretlerin artırılması

             MADDE 1 ? 1/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.603 TL'ye yükseltilmiştir.

             b) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.028 TL'ye yükseltilmiştir.

             c) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 5/1/2009 tarihli ve 2009/14539 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,5 oranında artırılmıştır.

             ç) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2009/14539 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,5 oranında artırılmıştır.

             d) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,5 oranında artırılmıştır.

             Değiştirilen hükümler

             MADDE 2 ? 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 2 ? Kapsama dahil tüm personel için 2009 yılının ikinci altı aylık dönemindeki "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 5.485 TL olarak tespit edilmiştir."

             "Madde 3 ? Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2009 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4,5 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir."

             Yürürlük

             MADDE 3 ? Bu Karar, 1/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 ? Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın