KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27275


YÖNETMELİK


Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)?ndan:

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?h) Tehlikeli Yükler: 1 inci sınıf tehlikeli yükler ile 2 nci sınıf tehlikeli yükleri,

             1) 1 inci Sınıf Tehlikeli Yükler: Parlayıcı ve patlayıcı özellik taşıyan maddeler ile solunum veya temas halinde insan sağlığı açısından zararlı etki gösteren maddeleri,

             2) 2 nci Sınıf Tehlikeli Yükler: 1 inci sınıf tehlikeli yükler dışında kalan ve kirletici özelliğe sahip maddeleri,?

             MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?İstisna halleri

             MADDE 6 ? (1) Test, montaj, inşa veya deneme amaçlı gemi yanaştırılacak ve tahmil/tahliye yapılacak kıyı tesisleri ile bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerin dışında kalan kıyı tesisleri, yolcu motorlarının yanaşacağı kıyı tesisleri, sürekli olmadan gemi veya deniz araçlarının yanaştırıldığı, ancak yük ve yolcu tahmil/tahliyesi yapılmayan kıyı tesisleri ile ilgili uyulacak kriterler ve istenilecek bilgi/belgeleri ile süreleri İdare belirler.?

             MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?İşletme izni ve geçici işletme izni başvurusu

             MADDE 7 ? (1) Kıyı tesisine yönelik işletme izni veya geçici işletme izni almak isteyen yatırımcılar talep konusunu içeren dilekçe ekinde;

             a) EK-1?de yer alan A- Tesis Bilgi Formu,

             b) EK-1?de yer alan B- İşletme İzni veya Geçici İşletme İznine Esas Başvuru Belgeleri,

             ile birlikte İdareye başvurur.

             (2) İdare, talep konusuna uygun EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5?de belirtilen kriterlerin sağlanmasını ve bunlara ek bilgi ve belgeleri talep edebilir.

             (3) Yatırımcılar, işletme izni veya geçici işletme izni süresi bitiminden en geç 1-3 ay öncesinde EK-1?de yer alan A- Tesis Bilgi Formu ile birlikte İdareye başvurur. Geçici işletme izin sürelerinin uzatılması amacıyla yapılacak başvurularda, iznin geçici olarak verilmesine neden olan hususlara ilişkin yapılan işlemler hakkında İdareye bilgi verilir.?

             MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?İşletme izni ve geçici işletme izni taleplerinin değerlendirilmesi

             MADDE 9 ? (1) İdare, işletme izni veya geçici işletme izni talep edilen kıyı tesisinin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırılmasında, görev, yetki ve sorumluluklar bakımından herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme;

             a) İdarenin kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler,

             b) 7 nci maddeye göre İdareye sunulan başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler,

             c) Yetki alanına giren konularda, İdare tarafından yazıyla istenecek olan DLHİ?nin görüşleri (uygulama projesi bulunmayan eski tesislerde, DLHİ tarafından ÇED mevzuatının gereği yapılmış olması kaydıyla, yapının halihazır durumu göz önünde bulundurularak onaylanacak vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile mukavemetine ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve büyüklükteki geminin hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin üniversitelerin ilgili bölümleri sorumluluğunda hazırlanmış ve DLHİ tarafından da uygun görülmüş raporu),

             ç) İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde alınan ilgili diğer kurum/kuruluşların görüşleri,

             d) EK-1 ve faaliyet konusuna göre EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5?de belirtilen kriterler dikkate alınarak mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda düzenlenen İTDK raporu ve İdarenin ilgili taşra teşkilatı biriminin görüşü,

             esas alınarak yapılır.

             (2) Değerlendirme sonucunda uygun bulunan kıyı tesisi işletmecisi adına EK-6?da yer alan işletme izin belgesi veya EK-7?de yer alan geçici işletme izin belgesi düzenlenir.

             (3) İdarece kıyı tesislerine yönelik verilen işletme izni veya geçici işletme izni, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak yatırımcı veya işletmeci kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.?

             MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi ile (d) bendinden sonra gelen paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?a) 3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce yapımı gerçekleştirilmiş ve bir kamu kuruluşunca işletilmekte iken özelleştirme kapsamına alınan kıyı tesislerinde, halen tahmil/tahliye edilmekte olan yük cinslerinin tahmil/tahliyesine devam edilebilmesi veya mevcut yük tahmil/tahliyesine ilave olarak özel önlem gerektiren tehlikeli yüklerin tahmil/tahliye edilebilmesi yahut depolanması gayesiyle, talep halinde; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve DLHİ?nin yetki alanına giren işlemlerin tamamlanmasına  imkan tanımak,

             b) Kamu tarafından işletilmekte iken özelleştirilen veya bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilerek lehlerine ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı veya işletme hakkı devir işlemleri yapılmış olan kıyı tesislerinin faaliyetlerini aksatmamak ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun gereklerini yerine getirmek,

             c) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama projeleri onaylanmış bulunan ve MEGM tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre inşaatı kısmen tamamlanmış ve gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin; inşaatın gerçekleşme aşamasını gösterir asıl veya onaylı termin planının İdareye ibraz edilerek, tesisin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkan sağlamak,?

             ?amacına yönelik olmak üzere, bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddeleri gözönüne alınarak verilir.?

             MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?(3) Söz konusu başvuru ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin  7, 8, 9, 10 veya 11 inci maddeleri hükümlerine göre değerlendirme yapılır.?

             MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?b) Kıyı tesisi işletmecisi olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri için, bu Yönetmelik hükümlerinden EK-1 B?de yer alan başvuru belgeleri ve ilgili eklerine göre emniyet ve güvenlik açısından eksikliği durumunda, telafi edilemeyecek derecede tehlike arz edeceği belirlenen hususlardan birinin veya birkaçının kaybedilmesi halinde.?

             MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?Kamu, özel ve turizm amaçlı kıyı tesisleri

             MADDE 15 ? (1) İdare, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında yer almakla birlikte; belediyelerce işletilen kıyı tesisleri ile EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5?de belirtilenlerin dışında kalan, kamu, özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş iskele, rıhtım, balıkçı barınakları ve benzeri kıyı tesisleri için, basitleştirilmiş uygulamalar getirebilir, bu Yönetmeliğin hükümlerinin bazılarından muaf tutabilir veya ek tedbir isteyebilir.? 

             MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6 ve EK-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce faaliyetleri devam etmekte olan kıyı tesislerince;

             a) İşletme izni veya geçici işletme izni almak üzere, 1/1/2010 tarihine kadar İdareye müracaat edilmesi zorunludur. Aksi halde müracaat edilinceye kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmez.

             b) Bu Yönetmelik kapsamında İdareden 1/7/2010 tarihine kadar işletme izni veya geçici işletme izni alınması zorunludur. Aksi halde, izin alınıncaya kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmez.?

             MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


18/2/2007


26438


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


                                        Tarihi


Sayısı


1-


31/3/2007


26479


2-


16/2/2008


26789


 

Ekler için tıklayınız.

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın