Konut Edindirme Yardımı ile İlgili Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : B.07.0.MGM.0.45/580-01/7998                                                18.06.2009                                  

Konu:Konut Edindirme Yardımı

 

 

İlgi : 28/01/2008 tarihli ve B.07.0.MGM.0.45./580-01/1339 sayılı yazımız.

        

Bilindiği üzere, 30/05/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunla, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna göre konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş, hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeler, Kanunda belirtilen süre içinde  ilgili kurum/kuruluşlarca muhasebe birimleri aracılığı ile Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğüne bildirilmiş, hak sahiplerine ilişkin olarak Bankaca EGYO?ya (Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi) bildirilen bu listeler de hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere 27/07/2008 tarihli ve 26949 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de ilan edilmiştir.

Aynı Kanunun 5 inci maddesinde; Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen ve Resmi Gazete?de yayımlanan hak sahibine ilişkin listelere itirazın, hak sahipliğine ait Resmi Gazete?de ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları gerektiği belirtilmiş, itiraz süresi de 27/10/2008 tarihinde sona ermiştir.

Aynı maddede adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak, ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde  ilgili muhasebe birimleri aracılığı ile Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankasına bildirilmesi gerektiği belirtilmiş, bu süre 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası ile 8 ay olarak değiştirilmiştir.

Kurum/kuruluşlarca itirazlar üzerine düzenlenmesi gereken hak sahipliğine ilişkin listelerin muhasebe birimleri aracılığı ile Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğüne gönderilme süresi 28/06/2009 tarihinde sona ereceğinden, hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve hukuki sorunlara neden olunmaması bakımından gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                          Naci AĞBAL

                                                                                                                             Bakan a.

                                                                                                                             Müsteşar

 

 

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerine

81 İl Valiliğine

Merkez Muhasebe Birimlerine

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın