Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar

16 Haziran 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27260 (Mükerrer)


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15081

             Ekli ?Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/6/2009 tarihli ve 468 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 12/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


BAZI MALLARA UYGULANACAK  KATMA DEĞER VERGİSİ

İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

             MADDE 1 ? (1) 30/9/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

             (2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

             MADDE 2 ? (1) 30/9/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

             a) (II) sayılı Listede yer alan mallardan bazılarının vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

             b) (IV) sayılı Listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde gösterilenlerin vergi oranları % 2 olarak belirlenmiştir.

             MADDE 3 ? (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ekli (4) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

             MADDE 4 ? (1) Bu Kararın 1 inci maddesi 1/7/2009 tarihinde, 3 üncü maddesi yayımını izleyen gün, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 ? (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(1)     SAYILI CETVEL

 

(25/12/2008 tarihli ve 2008/14483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

 


G.T.İ.P. NO:


Eşyanın Tanımı


9401.30


Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler


9401.40.00.00.00


Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)


9401.51.00.00.00


Bambu veya hint kamışından (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)


9401.59.00.00.00


Diğerleri (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)


9401.61.00.00.00


İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)


9401.69.00.00.00


Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)


9401.71.00.00.00


İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)


9401.79.00.00.00


Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)


9401.80.00.00.00


Oturmaya mahsus diğer mobilyalar


9402.10.00.00.19


Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar)


9403.10


Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar


9403.20


Metalden diğer mobilyalar


9403.30


Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar


9403.40


Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 


9403.50.00.00.00


Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar


9403.60


Diğer ahşap mobilyalar


9403.70.00.00.00


Plastik maddelerden mobilyalar


9403.81.00.00.00


Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar)


9403.89.00.00.00


Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)


9404.10


Şilte mesnetleri


9404.21


Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)


9404.29


Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)


84.69


Yazı makinaları (84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime işlem makinaları


8470.10.00.00.00


Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar


8470.21.00.00.00


Yazma tertibatı olanlar (Elektronik hesap makinaları)


8470.29.00.00.00


Diğerleri (Elektronik hesap makinaları)


8470.30.00.00.00


Diğer hesap makinaları


8471.30.00.00.00


Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (En az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler)


8471.41


Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)


8471.49


Diğerleri (Sistem halinde getirilenler) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)


8471.50


8471.41 veya 8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi işlem birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış biriminden bir veya ikisini içersin içermesin) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinaları)


8471.60


Giriş birimleri ve çıkış birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi içersin içermesin) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)


8471.70


Bellek birimleri (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinalarına ait olanlar)


8471.80.00.00.00


Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri


8504.40.30.10.11


Kesintisiz güç kaynakları


8504.40.30.10.12


Stabilize güç kaynakları


8504.40.30.90.00


Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve


 


bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)


8523.40.25.00.00


Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar


 


(Lazer okuma sistemleri için diskler)


8523.40.45.00.19


Diğerleri (Otomatik bilgi   işlem   makinası   vasıtasıyla   işlenebilen  ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar)


 


 


8528.41.00.00.00


Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar


8528.51.00.00.00


Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar


8528.61.00.00.00


Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar


8542.31.90.00.00


Diğerleri  (İşlemciler  ve   kontrolörler  (bellekler,  dönüştürücüler,  mantık devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın)


 


 


8544.42.90.00.00


Diğerleri (Bağlantı parçaları takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen diğer elektrik iletkenleri)


 


 


 (2) SAYILI CETVEL
G.T.İ.P. NO:


  Mal İsmi


Vergi

Oranı (%)


8701.20


Yarı römorkler için çekiciler


1


 


 


 


87.02


10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar


 


 


Otobüs


0


 


Midibüs


1


 


Minibüs


4


 


 


 


87.03


Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)                                                                                                                                                                                                                                                        


 


 


[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları  vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] 


 


-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)


 


 


İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³?ün altında olanlar


3


 


 

-Diğerleri


 


 


Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler


27


87.04


Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar


 


 


(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )


 


 


- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);


 


 


Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler


3


 


- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar


3


 


- Diğerleri


1


 


 


 


87.05


Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)                                                                                                                                         


1


 


[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]


 


 


 


 


87.09


Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları                                                                                                                                                                


1


 


 


 


87.11


Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)


 


 


Motor silindir hacmi 250 cm³?ü geçmeyenler


16


 


 


 


  
 


                                     (3) SAYILI CETVEL

 


G.T.İ.P. NO:


Mal İsmi       


84.18


Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)


 


(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)


 


 


 


(Çamaşır kurutma makinaları)


8421.12.00.00.11


Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar


 


 


(Bulaşık yıkama makinaları)


8422.11.00.00.00


Evlerde kullanılanlar


 


 


 


(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)


8450.11.11.00.00


Çamaşırı önden yüklemeli olanlar


 


 


 


(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)


8450.11.19.00.00


Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar


 


 


 


(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)


8450.11.90.00.00


Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler


 


(Çamaşır yıkama makinası)


8450.12.00.00.00


Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)                                                                                         


 


 


(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)


 


8450.19.00.00.11


Elektrikli olanlar


 


 

(Elektrikli olmayan çamaşır  makinası)


8450.19.00.00.19


Diğerleri


 


 


 


 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)


8451.21.10.00.11


Evlerde kullanılanlar


 


 


 


(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)


8451.21.90.00.11


Evlerde kullanılanlar


 


 


85.08


Vakumlu elektrik süpürgeleri


 


 


 


 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)


85.09


Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
 

4 SAYILI CETVEL

  

 

 

G.T.İ.P. NO:


 

Mal İsmi


Vergi Oranı (%)


Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)


 


 


 


 


 

2402.10.00.00.00


Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar


 

30


 

0,1025


 


 


 


 


2402.20


Tütün içeren sigaralar


58


0,1025


 


 


 


 


2402.90.00.00.00


Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)


 


 


 


- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 


30


0,1025


 


 


 


 


 


 - Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 


58


0,1025


 


 


 


 


2403.10


 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) 


58


 


 


0,1025


 


 


 


 


 2403.10.10.00.19 


 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda) 


58


0,0264


 


 


 


 


2403.10.90.00.19 


Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda) 


58


0,0264


 


 


 


 


2403.99.10.00.00


Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün


58


0,1025


 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın