Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş ve İkramiye Ödemeleri ile İlgili Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.0.MGM.0.55.702-01/  

03/06/2009


Konu:

 

 

 

Bilindiği üzere, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, genel bütçeli idarelerde çalışan memurların maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesinin otomatik oluşturulması, oluşturulan bordronun ödeme emri ekine bağlanmadan Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarılması işlemleri, 15.06.2006 tarihinden itibaren say2000i- Kamu Hesapları Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Bu bağlamda, uygulamanın başladığı tarihte maaş hesaplama işlemleri say2000i- Kamu Hesapları Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan kadro karşılığı sözleşmeli personelin maaş ve ikramiye hesaplamaları ile bordro ve ödeme emri belgesinin otomatik oluşturulması işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi için gerekli yazılım çalışması tamamlanmış ve pilot olarak seçilen Kurumlarda başarılı bir şekilde uygulama test edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, say2000i - Kamu Hesapları Bilgi Sistemi üzerinde geliştirilen ve muhasebe uygulamasının bir parçası olan Personel Modülü Uygulamasıyla, sistemi kullanan Kurumlara herhangi bir ek maliyet getirmeden, maaş bordrolarının elektronik ortamda Sayıştay Başkanlığına aktarılarak kağıt ve toner tasarrufu, maaş hesaplama işlemlerinde uygulama birliği, ödeme emri belgesinin oluşturulması ve sisteme girilmesinde zaman tasarrufu, hesaplanan bordroları ilgili personelin belli kriterleri girerek internet hattı olan herhangi bir bilgisayardan alabilmesi sağlanmaktadır.

Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde yer alan (Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Sayıştay personeli ile askeri personel hariç) genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin maaşlarının say2000i - Kamu Hesapları Bilgi Sisteminden hesaplanmasına Temmuz 2009 maaş döneminden itibaren başlanacak olup, ilgili Kurum harcama birimleri tarafından yazı eki formların doldurarak, en geç 15 Haziran 2009 tarihine kadar ödeme yönünden bağlı bulundukları muhasebe birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, uygulamanın işleyişine ilişkin hazırlanan uygulama kılavuzu http://www.muhasebat.gov.tr adresine eklenmiş olup, ilgili Kurumlara, uygulamanın esas ve usulleri hakkında gerekli bilgi daha sonra verilecektir.

Bilgilerini ve uygulamanın başarılı olabilmesi, maaş ödemelerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gereken tedbirlerin alınmasını önemle arz/rica ederim.

 

Mehmet ŞİMŞEK

            Maliye Bakanı

 

EK:

Liste ve eki (2 sayfa)

 

 

 

DAĞITIM:

- 5018 Sayılı Kanununa Ekli 1 Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdareleri

- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

AÇIKLAMALAR:

2- İlgili kurum kodu ve fonksiyon kodu her kutuya iki düzey girilecektir. Örneğin Kurum kodu (12.01.32.00), fonksiyon kodu (01.1.1.00) şeklinde yazılacaktır.

13- Hizmet sınıfı adına ?Hizmetleri? ifadesi kullanılmadan sadece adı yazılacaktır. Örneğin ?Genel İdare? gibi

27- Makam Tazminat Puanı sadece Başbakanlık Müstaşarı için doldurulacaktır.

29- Öğrenim durumuna ön lisans, üç yıllık, üniversite, yüksek lisans, doktora olarak yazılacaktır.

30- Sözleşme tutarı sağa yaslanarak ve kuruş var ise kutucuğun birine virgül konularak yazılacaktır.

(33-38)- Dil tazminat düzeyi kurumca yararlanılanlar için (A1, A2, B, C), kurumca yararlanılmayanlar

 için ise (DA, DB, DC) seviyesi seçilecek ve sınav tarihi gün, ay ve yıl bitişik olarak yazılacaktır.

47-48- Banka şube kodu ve hesap numarası sağa yaslanarak yazılacaktır.

49- Ek ücret durumu, çalıştığı bakanlıkta ödeniyor ise alıyor seçilecek ve yüzdelik oranı da belirtilecektir.

52- say2000i sisteminden maaş hesaplaması yapmaya başlamadan önceki aylarda, düşülecek rapor günü olmayan personel için kaç gün ise o gün sayısı yazılacak, say2000i sisteminden maaş hesaplaması yapmaya başlamadan önceki aylarda personel maaşından düşüş işlemi yapılanlar için ise,  kaç gün kesilecek ise bu gün sayısına 7 gün ilave edilecektir. Örneğin; 15 Haziran maaşı hesaplanacak personel için önceki aylarda 10 günlük raporun 3 günü için maaşdan kesinti yapılmış olsun. Söz konusu personele haziran ayı içinde 2 günlük rapor kesintisi yapılacak ise 7+2=9 gün yazılacaktır. (7 günlük ve 2 günlük raporların başlangıç ve bitiş tarihleri de ayrıca bildirilecektir)

56- Toplam vergi matrahı kısmına, say2000i sisteminden hesaplama yapılacak maaş veya ikramiye/teşvikten önceki toplam vergi matrah yazılacaktır.

58- Sendika ödeneği alıyor ise seçilecek ve kesinti oranı binde olarak yazılacaktır. Örneğin Binde 7 için (007) şeklinde yazılacaktır.

59- Denetim tazminat oranı, 5510 sayılı Kanundan sonra göreve başlayanların sosyal güvenlik primi mahrahına dahil edilmesi için yazılacaktır.

60- Çocuklardan asgari geçim indirimindan faydalananlar için ilgili kutucuk işaretlenecektir.

 

Bilgi Formu için Tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın