SGK Genelgesi 2009/77 (Muayene Katılım Payı Danıştay Kararı Hk.)

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

Sayı : B.13.1.SGK.0.1/GSS /496 01 HAZİRAN 2009

Konu: Danıştay kararı

 

GENELGE

2009/77

 

Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame

olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı ile 29/9/2008 tarih ve 27012

sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Tebliği?nin ?Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı? başlıklı (6.1)

numaralı maddesinin birinci fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için

özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının

yürütülmesi durdurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı 04.05.2009 tarihinde

Kurumumuza tebliğ edilmiştir.

Bu itibarla söz konusu Danıştay Kararı ve karar gerekçeleri doğrultusunda

Kurumumuzca gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli

olmak üzere;

1. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nin ?Ayakta tedavide

hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı? başlıklı (6.1) numaralı maddesinde yer alan

tutarlar uygulanmayacaktır.

2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği

uygulamasına geçilen illerde, aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır.

3. Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında

hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

Bu Genelge 02/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                   Fatih ACAR

                                                                                    Kurum Başkanı V.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın