BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

31 Mayıs 2009 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27244


YÖNETMELİK


İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-1?deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri bu Yönetmeliğin ekindeki şekilde değiştirilmiştir.

             ?MADDE 5 ? (1) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre altı ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar;

             a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri,

             b) (B) Grubu: İl Belediyeleri,

             c) (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri,

             ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri,

             d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları,

             e) (F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri,

             şeklinde tespit edilmiş ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2008 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak yeniden düzenlenerek bu Yönetmeliğe eklenmiştir. Her grup kendi nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış; (B), (C) ve (D) gruplarındaki belediyeler; ilçe merkezi, sanayi veya ticaret ve turizm niteliklerinden birini taşıması durumunda bir üst, iki özelliğe sahip olması durumunda iki üst, üç özelliğe sahip olması durumunda üç üst nüfus grubuna çıkarılmıştır. (E) grubunda yer alan belediye bağlı kuruluşları ile (F) grubunda yer alan mahalli idare birlikleri hizmet özelliklerine göre tasnif edilmiştir.

             (2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde; belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin ait oldukları alt gruplar ile bu alt gruplarda bulunmalarına esas teşkil eden niteliklerden hangilerine sahip oldukları ve grup yükselme adımları gösterilmiştir.

             (3) Turizm, sanayi ve ticaret ile ilçe merkezi olma özellikleri hariç olmak üzere, 5393 sayılı Kanunun 8 inci ve 11 inci maddelerinde belirtilen birleşme ve katılma ile tüzel kişiliğin sona ermesi ve yeni nüfus sayımı sebepleriyle nüfuslarının değişmesi hallerinde belediyelerin yeni alt grupları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre yılda bir defa İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken tespit ve ilan edilir.?

             MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki  (C) Grubu: Büyükşehir İlçe ve İlkkademe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?c)  (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 16 alt grup?

Yönetmeliğin devamı için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın