Taşınır Kesin Hesabı Cetvelleri konulu yazı.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı         : B.07.0.MGM.049/4.5.809.99.04/  6994                               26.05.2009                                     

Konu       : Taşınır Kesin Hesabı Cetvelleri.

 

 

            Bilindiği üzere; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshasının bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığımıza, birer nüshasının da Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, Sayıştay Başkanlığına yalnızca Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshasının gönderilmesi gerekirken, bütçe kesin hesap cetvellerinin de gönderildiği Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmış olup, merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin bütçe kesin hesap cetvellerini Sayıştay Başkanlığına göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Düzenleyici ve denetleyici kurumların ise, 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapacakları tabidir.

Bilgilerini ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalara göre yapılması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

 


 

            Ömer DUMAN

                  Bakan a.

               Genel Müdür

 


 

DAĞITIM:

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın