Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintiler hakkındaki bazı kararnamelerde değişiklik


26 Mayıs 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27239


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15020

             Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintiler hakkındaki bazı kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 25/5/2009 tarihli ve 21991 sayılı müşterek teklifi üzerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi ile 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 25/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


25/5/2009 TARİHLİ VE 2009/15020 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

             MADDE 1 ? (1) 13/2/2007 tarihli ve 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki "Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşı Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usuller?e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 4 ? (1) Bu Karar uyarınca yapılacak kesinti oranları; 2009 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."

             MADDE 2 ? (1) 19/9/2007 tarihli ve 2007/12630 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Bu Karar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 2009 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."

             MADDE 3 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 ? (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın