Sözleşmeli Personel Çalıştıran Kurumların Düzenleyecekleri Formlara İlişkin Duyuru

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.0.BMK.0.20/

Konu: 7/15754 sayılı Esasların geçici 8.md

22.05.2009* 6537

 

6/6/1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar? Kapsamında 657 Sayılı Kanunun Değişik 4 üncü

Maddesinin (B) Fıkrasına Göre Sözleşmeli Personel Çalıştıran Kurumların

Anılan Esasların Geçici 8 inci Maddesi Uyarınca Düzenleyecekleri


Formlara İlişkin Duyuru

 

Bilindiği üzere 2/3/2009 tarihli ve 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

7/15754 sayılı ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?a eklenen geçici 8

inci maddede; ?Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu

kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları,

merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına

vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet

Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.? düzenlemesine yer

verilmiştir.

İlgili düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde adlarına sözleşmeli personel

pozisyon vizesi yapılmış idare, kurum ve kuruluşlarca gönderilecek cetvellerde aşağıda

belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1- Cetveller hazırlanırken, pozisyonların fiili olarak kullanıldıkları iller dikkate

alınarak Maliye Bakanlığı (Bakanlık) ile mutabakat sağlandıktan sonra 3 nüsha

hazırlanacak ve sadece Bakanlığımıza gönderilecektir.

İşlemin koordinasyonunu sağlayacak olan Bakanlığımızca Devlet Personel

Başkanlığının katılımı ile gerçekleştirilecek vize işlemi sonrası cetvellerin bir nüshası

ilgili idareye gönderilecek, diğer nüshaların bir adedi Bakanlığımızda, bir adedi de

Devlet Personel Başkanlığında muhafaza edilecektir.

2-Vize işlemlerinin biran evvel sonuçlanabilmesini teminen cetveller en geç

15/7/2009 tarihi itibariyle Bakanlığımıza gönderilecektir.

3-Vizelenen cetvellerde yer alan pozisyonlar idarelerce, 27/12/2008 tarihli ve

5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinin 8 inci

fıkrası uyarınca ilgili bulunduğu dönemde e-bütçe sistemine aktarılacaktır.

 

 

 

EK: Cetvel (2 adet?2 sayfa)

 

Ek1 için tıklayınız.

Ek2 için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın