Taşınır Kaydı ile İlgili Genel Yazı.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI


Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.27.05.01/ 6207                                                       07/05/2009

Konu : Taşınır Kaydı.

 

 

 

                        .................VALİLİĞİNE

                                                                 (Defterdarlık)

 

 

Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ülke genelinde uygulanmakta olan say2000i web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi kapsamında kullanılan bilgisayar ürünleri ile diğer taşınırların merkez dışı birimlere devir işlemleri 11.06.2007 tarihli ve B.07.0.MGM.0.27.05.01/9824 sayılı yazımızda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmıştı.

Bu ürünlerden, say2000i sistemi kapsamında kullanılan bilgisayar, aktif ağ cihazları gibi ürünler sistem içerisinde çeşitli talep ve teknik ihtiyaçlar doğrultusunda yer değiştirmeye tabi olmaktadır. Bu hareketlilik içinde ürünlerin taşınır kayıtlarının ilgili birimlerde bulunması gecikmeye hatta iş sürecinin aksamasına neden olmaktadır.

Bu nedenle;

a) 2007 yılında ilgili birimlerce kaydı yapılan Ek: 1 listede bulunan ürünler, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkartılarak muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla  Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü)  devir işlemleri yapılacaktır.

b) 2007 yılında taşra birimlerince kayıt işlemi yapılan Ek: 2 listede belirtilen ürünler ise; teknolojisi, kapasitesi ve bakım desteği bulunmadığından yetersiz ve kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle ihtiyacı bulunan ve talepte bulunan kurum ve kuruluşlara 1 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği ve  2009/1 Nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde devir ve teslim işlemleri yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca  istenmemesi veya mevcutlardan daha az istenmesi halinde, bu ürünler 212 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği gereğince satış işlemleri yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüklerine teslim edilecektir.

c) Bakanlığımızca Kamu Envanteri tespiti hakkında yayınlanan 07.04.2009 tarihli ve B.07.0.MGM.049-809-99-99/4786 sayılı  yazıda istenilen ürün bulunmadığından, bu yazı ile ilgili olarak Bakanlığımızdan gönderilen ürünlerle ilgili herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

 d) 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Bakanlığımızca  alınarak taşra birimlerine gönderilen ürünlerin taşınır kaydı Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yapılmış olduğundan bu ürünler ile ilgili herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. Ürünlerin sehven kaydı yapılmış ise, mükerrer kaydedilmiş olacağından, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek muhasebe birimlerinin envanter ve muhasebe kayıtlarından çıkarılacak (KBS?ye kaydedilmiş olanlar dahil), envanter kayıtlarından çıkarılan söz konusu taşınırların muhasebe kayıtlarından da çıkarılması sırasında bu taşınırlar kayıtlara alınışında 500- Net Değer Hesabına alacak yazılmış ise bu hesaba, gelir yazılmış ise 630-Giderler (99.99) Hesabına borç ilgili varlık hesabına alacak kaydedilmek suretiyle kayıtlardan çıkarılacaktır.

 

 

 

 

e) Bundan sonra Bakanlığımızca alınarak taşra birimlerine gönderilecek olan ürünlerden kayıt işlemleri merkezde yapılacağı bildirilecek olan ürünler için herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine gerekli duyurunun yapılmasını (Bakanlığımıza bağlı Döner Sermaye Saymanlıkları dahil )  rica ederim.

 

             

 

 

    

 

                                                                                                                Ömer DUMAN

                                                                                                                       Bakan a.  

                                                                                                                   Genel Müdür       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1) Ek-1 Merkezce  kayda alınacak ürün listesi

2) Ek-2 Devir veya imha edilecek ürün listesi

Sayfayı Kapatmak için tıklayın